PROHÁŠENÍ O UDAJÍCH FARMA ŠOULOVI - FARMA_ŠOULOVI

+420 725 519 525
Odhlášení
Přejít na obsah

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů
AndreaŠoulová, IČ: 87472554, se sídlem Lidmovice 31, 389 01 Skočice, jako správce osobních údajů tímto oznamuje, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), kupujícím rozsah a účel zpracování jejich osobních údajů a zároveň tímto činí poučení o veškerých právech se zpracováním údajů spojených.
Právní titul (důvod) zpracování
- nezbytnost pro splnění smlouvy;
- oprávněný zájem;
- nezbytnost pro splnění právní povinnosti;
Zpracovávané osobní údaje
Zpracováváme ty osobní údaje, které nám poskytnete.
Osobní údaje, které jsou shromažďovány a dále zpracovávány zahrnují:
- jméno a příjmení;
- adresu;
- telefonní číslo a e-mail.
Osobní údaje zpracovávané automaticky
Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.
Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)
Cookies
Automaticky zpracováváme i cookies.
Účel zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
Plnění a uzavření smlouvy
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření kupní smlouvy a následně za účelem řádného doručení zboží.
Oprávněný zájem
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přímého marketingu, tj. abychom Vám mohli zasílat naše obchodní sdělení. Na základě oprávněného zájmu zpracováváme rovněž cookies.
Plnění našich právních povinností
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou právními předpisy a v souladu s nimi.
Souhlas
Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho souhlasu.
Způsob zpracování
Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně (za použití výpočetní techniky).
K osobním údajům budou mít přístup pouze naši pověření pracovníci provádějící rozvoz a výdej zboží.
Třetím subjektům nejsou Vaše osobní údaje poskytovány. Pouze v případě vymáhání našich práv mohou být Vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Dále jsem povinni předat Vaše osobní údaje tehdy, pokud nám to ukládá právní řád nebo nám tuto povinnost uloží orgán státní moci (např. Policie ČR). V takových případech jsme povinni Vaše osobní údaje předat.
Délka a forma uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a poté pod dobu 2 let v případě našeho oprávněného zájmu.
Dále upozorňujeme, že Vaše osobní údaje jsme povinni zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, budeme tyto uchovávat po dobu 5 let nebo do doby odvolání tohoto Vašeho souhlasu.
Poučení o právech
V souvislosti s Vašimi osobními údaji máte následující práva:
1. Právo na informace (čl. 13 nařízení)
2. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení)
3. Právo na opravu či doplnění nepřesných osobních údajů (čl. 16 nařízení)
4. Právo na výmaz – právo být zapomenut (čl. 17 nařízení)
5. Právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení)
6. Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení)
7. Právo vznést námitku (čl. 21 nařízení)
Některá Vaše práva můžete uplatnit vždy, jiná mohou být uplatněna jen za jistých okolností. Např. nemůžeme vymazat Vaše osobní údaje v případě, kdy existuje zákonná povinnost tyto údaje po určitou dobu uchovávat.
Zjistíte-li nebo domníváte-li se že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochrannou Vašeho soukromého života, v rozporu s nařízením, v rozporu se zákonem může požadovat vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.
Dále máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Vaše právo na jiné prostředky sodní a správní ochrany tím není dotčeno.
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů můžete využít email: objednavky@farmasoulovi.cz
Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 01.08.2020.
Andrea Šoulová
Farma Šoulovi
Lidmovice 31
389 01 Skočice
tel.: +420 725 519 525
e-mail: obchod@farmasoulovi.cz
facebook: facebook.com/FarmaSoulovi
Návrat na obsah